Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Nr ESPI 15/2015, 01 kwiecień 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 kwietnia 2015 roku („NWZ”) kontynuowało posiedzenie po przerwie zarządzonej na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 roku.

Podczas obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2015 roku na wniosek zgłoszony przez akcjonariusza - Dengold Capital Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej podjęto uchwałę o następującej treści:

"Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 1 kwietnia 2015 r.
o zmianie porządku obrad
Zmienia się porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ten sposób, że uchyla się punkty 7-10 tego porządku, odstępując od ich rozpatrzenia."

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2.796.294 akcji, stanowiących 20,02% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2.796.294 ważne głosy przy czym: za uchwałą zostały oddane 2.796.294 głosy, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.

W związku z podjęciem powyższej uchwały odstąpiono od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:

7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej,

8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej,

9. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radzie nadzorczej w zmienionym składzie zadań komitetu audytu,

10. wolne wnioski,

Jednocześnie w trakcie obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu