Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Nr ESPI 13/2015, 25 marzec 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 22 kwietnia 2015 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez ZWZ oraz wzory pełnomocnictw i formularzy do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ppgsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Jednocześnie, mając na uwadze projekty uchwał ZWZ, Zarząd Spółki przedstawia zamierzoną zmianę §8 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”

Zamierzona zmiana §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi […] zł ([…] złotych)* oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej […] ([…] złotych)* każda z nich.”

*wartości wskazane w powyższym zapisie statutu Spółki określi ZWZ.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki, jak również zmianę §1 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka deklaruje, że będzie stosowała kryterium wartości przychodów ze sprzedaży do uznawania aktywów i umów za znaczące w kontekście raportowania zdarzeń na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 1-5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podstawa prawna:
56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 2015 (141.39 kB)
Pobierz dokument PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 2015 (316.45 kB)
Pobierz dokument PPG - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - ZWZ 2015 (119.8 kB)
Pobierz dokument PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 2015 (67.61 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 2015 (373.82 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 2015 (90.64 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 2015 (361.33 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 2015 (92.61 kB)