Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Nr ESPI 12/2015, 23 marzec 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej aneks do umowy sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej zawartej w dniu 31 grudnia 2010 roku w Moskwie w Federacji Rosyjskiej, o treści której Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z aneksem strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali tj. kwoty 20.000.000 USD (słownie: dwudziestu milionów dolarów amerykańskich) do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Stosownie do treści oświadczeń zawartych w treści aneksu jego zawarcie podyktowane było m.in. narastającym napięciem pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Federacją Rosyjską w kontekście jej politycznego zaangażowania w konflikt zbrojny na Ukrainie, pogorszeniem się warunków ogólnopolitycznych oraz rynkowych dla realizacji projektu inwestycyjnego osiedla Svetly Dali, a także wzrostem ryzyka projektu o charakterze zewnętrznym niezależnym od stron Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy w przypadku niedokonania zapłaty w ustalonym terminie Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 0,06% wysokości nie zapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźnienia. Zabezpieczeniem zapłaty ceny udziałów zgodnie z Umową jest hipoteka ustanowiona na trzech działkach należących do spółki OOO Svetly Dali.

Z uwagi na wysokość ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali wynoszącej 100.000.000 USD (słownie sto milionów dolarów amerykańskich) Umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą zarówno w oparciu o kryterium relacji wartości przedmiotu Umowy do wartości kapitałów własnych Spółki, jak również kryterium relacji wartości przedmiotu Umowy do wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Spółka deklaruje, że będzie stosowała kryterium wartości przychodów ze sprzedaży do uznawania aktywów i umów za znaczące w kontekście raportowania zdarzeń na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 1-5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu