Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2015 r.

Nr ESPI 6/2015, 05 luty 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 4 marca 2015 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i treść proponowanych zmian Statutu Spółki, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez NWZ oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ppgsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Jednocześnie, mając na uwadze projekty uchwał NWZ, Zarząd Spółki przedstawia zamierzoną zmianę §1 Statutu Emitenta:

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Platinum Properties Group spółka akcyjna”.”

Zamierzona zmiana §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „IBSM spółka akcyjna”.”

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §1 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - NWZ 2015 (137.93 kB)
Pobierz dokument PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - NWZ 2015 (66.49 kB)
Pobierz dokument PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - NWZ 2015 (235.51 kB)
Pobierz dokument PPG - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - NWZ 2015 (119.67 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - NWZ 2015 (102.92 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - NWZ 2015 (93.02 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - NWZ 2015 (102.66 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - NWZ 2015 (91.37 kB)