Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Nr ESPI 44/2014, 28 listopad 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 27 listopada 2014 roku Pani Evgeniya Alexandrovna Rusakova („Zawiadamiający”) złożyła Spółce zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - „Ustawa”).

Zgodnie z przedmiotowym Zawiadomieniem Zawiadamiający w dniu 25 listopada 2014 roku nabył 81% udziałów w spółce W Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej („WILTD”), która to spółka posiada 2.796.294 akcje Platinum Properties Group S.A.

W wyniku powyższej transakcji Zawiadamiający pośrednio przekroczył próg 20% głosów posiadanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem udziałów w spółce WILTD Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.

W związku z nabyciem udziałów w spółce WILTD Zawiadamiający posiada pośrednio 2.796.294 akcje Spółki reprezentujące 20,02% kapitału zakładowego Spółki, upoważniające do 2.796.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka WILTD jest jedyną jednostką zależną od Zawiadamiającego, która posiada akcje Spółki.

Zgodnie z deklaracją zawartą w Zawiadomieniu Zawiadamiający w okresie dwunastu miesięcy nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający oświadczył, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie,

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu