Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykup obligacji serii D

Nr ESPI 39/2014, 10 wrzesień 2014

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu 6.500 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”).

Wykup Obligacji nastąpił zgodnie z warunkami emisji Obligacji określonymi uchwałą Zarządu z dnia 8 sierpnia 2013 roku tj. poprzez zapłatę przez Emitenta ceny nominalnej Obligacji w łącznej kwocie 6.500.000 zł (sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych) wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu