Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przedterminowa spłata kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

Nr ESPI 37/2014, 08 sierpień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 8 sierpnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta – Platinum Project I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała oświadczenie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, w którym Bank oświadcza, iż kredyt inwestycyjny udzielony Platinum Project I Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych nr KRI\13A0ORT z dnia 23 lipca 2013 roku („Kredyt”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku, został spłacony w całości.

Jednocześnie w treści powyższego oświadczenia Bank potwierdził wygaśnięcie wszystkich zabezpieczeń spłaty Kredytu ustanowionych na rzecz Banku, o ustanowieniu których Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 4/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku, nr 5/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku, nr 7/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku oraz nr 9/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, w tym:

 1. Hipoteki łącznej do kwoty 43.500.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z umowy kredytu, ustanowionej na rzecz Banku na:
  • przysługującym Platinum Project I Sp. z o.o. udziale w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. Naruszewicza 27, stanowiącej działkę nr ew. 117/2, obręb 1-02-14, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00297217/3,
  • części ułamkowej nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż podziemny położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499435/3, odpowiadającej udziałowi, jaki przysługuje Platinum Project I Sp. z o.o. we współwłasności tej nieruchomości,
  • części ułamkowej nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż podziemny położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499435/3, odpowiadającej udziałowi, jaki przysługuje spółce 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współwłasności tej nieruchomości,
  • nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 1 będący własnością spółki 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499015/3,
 2. Weksla własnego in blanco wystawionego przez Platinum Project I Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego,
 3. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Platinum Project I Sp. z o.o.,
 4. Przelewu wierzytelności na rzecz Banku z umów zawartych i zawieranych przez Platinum Project I Sp. z o.o. z nabywcami lokali i miejsc postojowych zrealizowanych w ramach inwestycji stanowiącej budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie,
 5. Przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej z zakładem ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank na kwotę nie niższą niż kwota aktualnego zadłużenia z tytułu Kredytu,
 6. Zastawu na 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o. ustanowionego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego,
 7. Zastawu rejestrowego na 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o.

W związku z wygaśnięciem hipoteki łącznej, o której mowa w pkt. 1 powyżej w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych złożony został wniosek o wykreślenie przedmiotowej hipoteki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla obciążonych nieruchomości.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu