Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie

Nr ESPI 33/2014, 04 czerwiec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2014 roku od Piotra Wiśniewskiego („Zawiadamiający”) zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) w związku z art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - „Ustawa”).

Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce zgodnie z przedmiotowym Zawiadomieniem nastąpiło na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
  1. Na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. spółka pod firmą W Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej (dalej „WI Ltd”) sprzedała 509.940 (pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji Spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpiło dnia 30 maja 2014 roku, z chwilą zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych kupującego.
  2. W wyniku wyżej wskazanej sprzedaży akcji udział WI Ltd, tj. podmiotu pośrednio zależnego od Zawiadamiającego, w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 23,67% do 20,02%.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
  1. Przed sprzedażą akcji Zawiadamiający poprzez WI Ltd posiadał pośrednio 3.306.864 akcje Spółki, stanowiące 23,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 3.306.864 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 23,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
  1. Aktualnie Zawiadamiający posiada pośrednio 2.796.294 akcje Spółki, stanowiące 20,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 2.796.294głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
  1. Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, inne niż WI Ltd, które posiadają akcje Spółki.
 5. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
  1. Zawiadamiający oświadczył, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie,

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu