Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie

Nr ESPI 32/2014, 04 czerwiec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2014 roku od spółki W Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej („WI Ltd”) zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - „Ustawa”).

Zmiana udziału WI Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce zgodnie z przedmiotowym Zawiadomieniem nastąpiła na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
  1. Na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. spółka WI Ltd sprzedała 509.940 (pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji Spółki/ Przeniesienie własności akcji nastąpiło dnia 30 maja 2014 roku, z chwilą zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych kupującego.
  2. W wyniku wyżej wskazanej sprzedaży udział WI Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 23,67% do 20,02%.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
  1. Przed sprzedażą akcji spółka WI Ltd posiadała 3.306.864 akcje Spółki, stanowiące 23,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 3.306.864 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 23,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
  1. Aktualnie WI Ltd posiada 2.796.294 akcje Spółki, stanowiące 20,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.796.294głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
  1. WI Ltd poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od WI Ltd, które posiadają akcje Spółki.
 5. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
  1. WI Ltd oświadczyła, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie,

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu