Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 29/2014, 05 maj 2014

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku określonej w raporcie bieżącym ESPI 5/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2014 roku (czwartek).

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Emitent nie będzie przekazywał odrębnego, jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku. Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta będzie natomiast zawierał kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Emitenta.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych określone w raporcie bieżącym ESPI 5/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu