Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Nr ESPI 27/2014, 17 kwiecień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 478/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Spółki.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą na podstawie §7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz §2 ust. 1 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd GPW postanowił:

  1. Określić dzień 22 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.500 (sześciu tysięcy pięciuset) obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPLPGR00085”;
  2. Notować obligacje serii D Spółki, o których mowa w pkt. 1) powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PPG0914”.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu