Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki

Nr ESPI 22/2014, 27 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o zawieszenie na okres od dnia 3 kwietnia 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r. (włącznie) notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki.

Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w przedmiocie dokonania wymiany akcji (scalenia akcji), poprzez przeprowadzenie w dniu 16 kwietnia 2014 r. wymiany akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 w liczbie 698.548.000 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w stosunku 50:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 zarejestrowanych będzie 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.

Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2014 r. („Zgromadzenie”) w sprawie „scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały” („Uchwała”), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), na 9 kwietnia 2014 r. ("Dzień Referencyjny").

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła pięćdziesiąt lub wielokrotność liczby pięćdziesiąt.

Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w celu pokrycia tzw. niedoborów scaleniowych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu