Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Nr ESPI 21/2014, 26 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 367/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Spółki.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą na podstawie §5 ust. 1 w związku z §3 ust. 1, 2 i 4 pkt. 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu