Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Nr ESPI 19/2014, 24 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 20 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 marca 2014 roku.

Zmiany Statutu Emitenta, o których mowa powyżej objęły zmianę oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E i F, poprzez oznaczenie wszystkich akcji Spółki dotychczasowych serii nową serią A, a także zmniejszenie łącznej ilości akcji Spółki z liczby 698.548.000 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy) do liczby 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) poprzez połączenie każdych 50 (pięćdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

Powyższa zmiana dotyczyła §8 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”.

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

 1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.”

W związku z dokonanym wpisem struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego przedstawia się w sposób następujący:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.

Po zarejestrowaniu zmiany Statutu Emitenta ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument Tekst jednolity Stautu PPG S.A. (147.38 kB)