Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 18/2014, 04 marzec 2014

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego Emitenta za 2013 rok i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok określonych w raporcie bieżącym ESPI 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Raporty roczne za 2013 rok przekazane zostaną do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • raport roczny Emitenta za 2013 rok - 17 marca 2014 roku
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok - 17 marca 2014 roku

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż Emitent zgodnie z § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2013. 

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu