Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r.

Nr ESPI 16/2014, 04 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2014 roku („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, jak również nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał.

Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki - W Investments Limited wprowadzono zmiany w treści uchwał nr 4 i 5 NWZ względem treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Jednocześnie, mając na uwadze, iż NWZ podjęło uchwały zawierające postanowienia modyfikujące Statut Spółki Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

 1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.”

Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument Projekt tekstu jednolitego statutu (205.04 kB)
Pobierz dokument Uchwały podjęte na NWZ (217.51 kB)