Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F Emitenta

Nr ESPI 14/2014, 27 luty 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 27 lutego 2014 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) podjął uchwałę Nr 226/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z §19 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jednocześnie Zarząd GPW na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 3 marca 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje serii F Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 marca 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPLPGR00010.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu