Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr ESPI 13/2014, 14 luty 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 14 lutego 2014 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) podjął uchwałę Nr 187/14 w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji serii F Emitenta w KDPW.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą KDPW nr 187/14 Zarząd KDPW na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §40 ust 2, 3a i 4a Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta postanowił zarejestrować w KDPW 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLPLPGR00010 pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLPLPGR00010, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu