Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r.

Nr ESPI 12/2014, 05 luty 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 4 marca 2014 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i treść proponowanych zmian Statutu Spółki, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez NWZ oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ppgsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Jednocześnie, mając na uwadze projekty uchwał NWZ, Zarząd Spółki przedstawia zamierzoną zmianę §8 Statutu Emitenta przy założeniu, iż wszystkie projekty uchwał modyfikujące Statut Emitenta przedłożone pod obrady NWZ zostaną powzięte:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

 1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.”

Zamierzona zmiana §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (290.25 kB)
Pobierz dokument Projekt tekstu jednolitego statutu (205.04 kB)
Pobierz dokument Projekty uchwał NWZ (211.93 kB)
Pobierz dokument Informacja o ogólnej liczbie głosów (119.7 kB)
Pobierz dokument Formularz do głosowania (dla osoby fizycznej) (248.93 kB)
Pobierz dokument Formularz do głosowania (dla osoby prawnej) (378.39 kB)
Pobierz dokument Wzór pełnomocnictwo osoby fizycznej (164.74 kB)
Pobierz dokument Wzór pełnomocnictwo osoby prawnej (166.53 kB)