Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Nr ESPI 11/2014, 03 luty 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 3 lutego 2014 roku od Piotra Wiśniewskiego („Zawiadamiający”) zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - „Ustawa”).

Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce zgodnie z przedmiotowym Zawiadomieniem nastąpiło na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
  1. Raportem ESPI nr 9/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Zarząd Spółki poinformował, że powziął wiadomość, iż wpisem z dnia 30 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.800.087,10 zł (pięciu milionów ośmiuset tysięcy osiemdziesięciu siedmiu złotych dziesięciu groszy), tj. z kwoty 64.054.712,90 zł (sześćdziesięciu czterech milionów pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dwunastu złotych dziewięćdziesięciu groszy) do kwoty 69.854.800,00 zł (sześćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset złotych).
  2. W wyniku wyżej wskazanej rejestracji podwyższenia udział spółki W Investments Limited („WI Ltd”), podmiotu pośrednio zależnego od Zawiadamiającego, w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 25,8139% do 23,6705%.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
  1. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający posiadał pośrednio 165.350.234 akcje Spółki, stanowiące 25,8139% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 165.350.234 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 25,8139% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
  1. Aktualnie Zawiadamiający posiada pośrednio 165.350.234 akcje Spółki, stanowiące 23,6705% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 165.350.234 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,6705% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
  1. Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, inne niż WI Ltd, które posiadają akcje Spółki.
 5. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
  1. Zawiadamiający oświadczył, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu