Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Nr ESPI 9/2014, 31 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 30 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.800.087,10 zł (pięciu milionów ośmiuset tysięcy osiemdziesięciu siedmiu złotych dziesięciu groszy), tj. z kwoty 64.054.712,90 zł (sześćdziesięciu czterech milionów pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dwunastu złotych dziewięćdziesięciu groszy) do kwoty 69.854.800,00 zł (sześćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji przez Emitenta 58.000.871 (pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W związku z dokonanym wpisem struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się w sposób następujący:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 698.548.000 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy) głosów.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą opublikowany został w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2014

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu