Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Nr ESPI 8/2014, 24 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych serii F Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 15 stycznia 2014 roku („Akcje Serii F”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

  Otwarcie subskrypcji Akcji Serii F nastąpiło w dniu 15 stycznia 2014 roku w chwili podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1 z dnia 15 stycznia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło tego samego dnia.

 2. Data przydziału akcji:

  Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

  58.000.871 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii F.

 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

  Redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

  W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia wszystkich wyemitowanych Akcji Serii F tj. 58.000.871 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii F.

 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  W ramach subskrypcji objęto 58.000.871 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii F. Ze względu na objęcie Akcji Serii F w trybie subskrypcji prywatnej przydział nie był dokonywany

 7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:

  Akcje Serii F obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

  Akcje Serii F objęte zostały przez pięć podmiotów. 

 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

  Akcje Serii F zostały objęte przez pięć podmiotów. Ze względu na objęcie Akcji Serii F w trybie subskrypcji prywatnej przydział nie był dokonywany.

 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

  Akcje Serii F nie były obejmowane przez subemitentów. W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji.

  Wartość subskrypcji wyniosła 14.500.217,75 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

  Łączne koszty emisji Akcji Serii F wyniosły 34.467,00 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty:

  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 34.467,00 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych);
  2. wynagrodzenia subemitentów – nie wystąpiły;
  3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie wystąpiły;
  4. promocji oferty – nie wystąpiły.

  Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego.

 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

  Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F wynosi 0,0006 zł.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu