Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok

Nr ESPI 7/2014, 21 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wybierając ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16/15, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

ADVANTIM Sp. z o.o. wykonywała uprzednio na zlecenie Emitenta przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu