Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Nr ESPI 6/2014, 21 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §20 ust. 2 Statutu Emitenta, przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta §8 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

 1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Emitenta:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.054.712,90 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument Tekst Jednolity PPG SA 21.01.2014 (1776.59 kB)