Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie umów objęcia akcji serii F

Nr ESPI 3/2014, 16 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent zawarł umowy objęcia łącznie 58.000.871 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii F”) wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta podjętej na posiedzeniu Zarządu Emitenta w dniu dzisiejszym, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, udzielonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 16 lutego 2012 roku oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwłą nr 01/01/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Akcje Serii F objęte zostały po cenie emisyjnej wynoszącej 0,25 zł (słownie: dzwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu