Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nr ESPI 2/2014, 15 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarządu podwyższa się kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 5.800.087,1 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) tj. z kwoty 64.054.712,90 zł (słownie: sześćdziesięciu czterech milionów pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dwunastu złotych dziewięćdziesięciu groszy) do kwoty 69.854.800,00 zł (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset złotych) poprzez emisję 58.000.871 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii F”).

Akcje Serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji Serii F wynosi 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

Akcje Serii F zostaną objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii F zindywidualizowanemu inwestorowi lub inwestorom i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna).

Umowy objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 stycznia 2014 roku wyłączono w całości prawo pierwszeństwa objęcia emitowanych na podstawie niniejszej uchwały Akcji Serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta (prawo poboru).

Akcje serii F po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostaną objęte wnioskiem o dematerializację przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta §8 ust. 1 Statutu Emitenta otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

 1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 6. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Emitenta:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.054.712,90 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu