Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. w ramach kapitału docelowego.

Nr ESPI 1/2014, 15 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 01/01/2014 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego, zgody na określenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9 ust. 3 Statutu Emitenta oraz na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 16 lutego 2012 roku, postanowiła wyrazić zgodę na podwyższenie przez Zarząd Emitenta kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 5.800.087,10 zł (słownie: pięciu milionów ośmiuset tysięcy osiemdziesięciu siedmiu złotych dziesięciu groszy) tj. z kwoty 64.054.712,90 zł (słownie: sześćdziesięciu czterech milionów pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dwunastu złotych dziewięćdziesięciu groszy) do kwoty 69.854.800,00 zł (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset złotych) poprzez emisję 58.000.871 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), skierowaną do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów wybranych przez Zarząd Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9 ust. 3 Statutu Emitenta, wyraziła zgodę na określenie przez Zarząd Emitenta ceny emisyjnej akcji serii F Emitenta na kwotę 0,25 zł (słownie: dwudziestu pięciu groszy) za jedną akcję.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rady Nadzorczej Akcje serii F Emitenta wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Ponadto Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią Zarządu Emitenta w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji serii F Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9 ust. 4 Statutu Emitenta oraz art. 447 ksh wyraziła zgodę na wyłączenie w całości przez Zarząd Emitenta prawa poboru akcji serii F Emitenta dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta oraz upoważniła Zarząd Emitenta do określenia pozostałych warunków emisji akcji serii F Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu