Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Nowe warunki zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu

Nr ESPI 18/2013, 23 grudzień 2013

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do informacji podanych w Prospekcie Emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2012 roku, w części III, rozdział 5.2.3, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2013 roku Emitent otrzymał informację o uzyskaniu przez spółkę zależną od Emitenta tj. Platinum Project II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeniesienia na rzecz tej spółki decyzji z dnia 6 sierpnia 2013 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego wraz z parkingami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na nieruchomościach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Obornickiej281, które to nieruchomości stanowią własność Platinum Project II Sp. z o.o. („nowe warunki zabudowy”).

Dla przedmiotowych nieruchomości w dniu 18 października 2012 roku została już wydana decyzja o warunkach zabudowy, jednak jej parametry, w tym maksymalna powierzchnia użytkowa budynku, jaki może zostać wybudowany na nieruchomości, zostały uznane przez Zarząd emitenta za niesatysfakcjonujące. W związku z powyższym spółka zależna od Emitenta zainicjowała proces wydania nowych warunków zabudowy dla nieruchomości pozwalających na optymalne ich zagospodarowanie.

Nowe warunki zabudowy umożliwiają budowę budynku biurowego wraz z parkingami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni całkowitej 13,1 tys. mkw. oraz 7,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej biurowej. To odpowiednio o 26 i 25 proc. więcej niż dopuszczały dotychczas posiadane warunki zabudowy dla tych nieruchomości.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu