Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

Nr ESPI 17/2013, 25 listopad 2013

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2013 roku Emitent zawarł z podmiotem zależnym - spółką Brinando Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej („Brinando Investments”) umowę objęcia 1.000 (słownie: tysiąca) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 EUR (słownie: tysiąca euro) w podwyższonym kapitale zakładowym Brinando Investments w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego obejmującego 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce zależnej od Emitenta – OOO Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej („Svetly Dali”) o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 RUB (słownie: dziesięć tysięcy rubli rosyjskich). Udziały w spółce Svetly Dali stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

Wartość nieruchomości zlokalizowanych w gminie Łobnia w Federacji Rosyjskiej, stanowiących aktywa spółki Svetly Dali wynosi zgodnie z szacunkami Emitenta 125.150.000 USD (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co przekraczając 10% kapitałów własnych Emitenta stanowi kryterium uznania przedmiotowej transakcji za umowę znaczącą.

Emitent na dzień zawarcia przedmiotowej transakcji posiadał 99.96% udziałów w kapitale zakładowym Brinando Investments Limited oraz jest jedynym podmiotem, który objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Brinando Investments.

Transakcja, w wyniku, której nastąpiła zmiana jedynego wspólnika Svetly Dali w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta stanowi element procesu realizacji inwestycji projektu deweloperskiego w miejscowości Łobnia, okręg moskiewski i ma na celu optymalizację zobowiązań fiskalnych związanych z procesem inwestycyjnym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/11/2013, w przedmiocie zgody na objęcie przez Emitenta 1.000 (słownie: tysiąca) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 EUR (słownie: tysiąca euro) w podwyższonym kapitale zakładowym Brinando Investments w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego obejmującego 100% (słownie: sto procent) udziałów w Svetly Dali z siedzibą w Łobni o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 RUB (słownie: dziesięć tysięcy rubli rosyjskich) oraz upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia przedmiotowej umowy objęcia udziałów i składania innych, niezbędnych oświadczeń w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Brinando Investments i wniesienia wkładu niepieniężnego obejmującego udziały w spółce Svetly Dali.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu