Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D

Nr ESPI 15/2013, 28 październik 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2013 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki łącznej do kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii D Emitenta, o przydziale, których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2013.

Przedmiotowa hipoteka łączna ustanowiona została na:

  1. nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr A2102 („a” dwa tysiące sto dwa), stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 142,43 m² (sto czterdzieści dwa całe czterdzieści trzy setne metra kwadratowego), składającego się z czterech pokoi, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch łazienek, korytarza, garderoby, wc i oranżerii, usytuowanego na dwudziestej czwartej kondygnacji nadziemnej budynku położonego w województwie mazowieckiem, w m. st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicy Grzybowskiej 61 (sześćdziesiąt jeden), dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00424829/0,
  2. udziale wynoszącym 7757/1381253 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem łamane przez jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) części, stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego – garażu, o powierzchni użytkowej 13.812,53 m² (trzynaście tysięcy osiemset dwanaście całych pięćdziesiąt trzy setne metra kwadratowego), składającego się z trzech hal garażowych, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku położonego w województwie mazowieckiem, w m. st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicy Grzybowskiej 61 (sześćdziesiąt jeden), dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00424141/3, z własnością którego związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych o numerach 56 i 57 na poziomie -1 oraz z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 28 na poziomie -1.


Nieruchomość lokalowa, o której mowa w pkt. 1 ) powyżej oraz udział we współwłasności lokalu niemieszkalnego, o którym mowa w pkt. 2) powyżej stanowią własność spółki 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D oraz informacjami przekazanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI 11/2013 wartość rynkowa prawa własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej została wyceniona przez ESTIM Consulting – Rudniccy sp.j. na dzień 1 sierpnia 2013 na kwotę 4.013.000 zł (słownie: cztery miliony trzynaście tysięcy złotych), natomiast wartość udziału w garażu podziemnym z prawem do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc postojowych, o którym mowa w pkt. 2) powyżej wyceniona została na 103.000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych).

Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie umowy o administrowanie hipoteką zawartej z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Administrator Hipoteki”), Administrator Hipoteki będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu