Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D

Nr ESPI 14/2013, 25 październik 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 21 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego do kwoty 6.500.000 zł (słownie: sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii D Emitenta, o przydziale, których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2013.

Przedmiotowy zastaw rejestrowy ustanowiony został na 3.826.531 (słownie: trzech milionach ośmiuset dwudziestu sześciu tysiącach pięciuset trzydziestu jeden) akcjach Tele Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 3.826.531 zł (słownie: trzech milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych), które znajdują się w Alternatywnym Systemie Obrotu na New Connect.

Akcje Tele Polska Holding S.A., na których ustanowiono zastaw rejestrowy stanowią własność akcjonariusza Emitenta – spółki prawa cypryjskiego W Investment Limited z siedzibą w Larnace

Ilość akcji Tele Polska Holding S.A. stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego określona została zgodnie ze wzorem określonym w warunkach emisji obligacji serii D stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 sierpnia 2013 roku, o podjęciu, której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 8/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie umowy o administrowanie zastawem zawartej z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Administrator Zastawu”), Administrator Zastawu będzie wykonywał prawa i obowiązki zastawnika we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu