Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Nr ESPI 13/2013, 15 październik 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 października 2013 roku Gustaw Groth pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez ustępującego Prezesa Zarządu, Gustaw Groth zamierza rozwijać swoją działalność zawodową w nowych obszarach, poza Grupą Kapitałową Emitenta.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 października 2013 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Marcinowi Wróblowi, dotychczasowemu Członkowi Zarządu Emitenta.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 15 października 2013 roku powołała do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Adama Brzezińskiego.

Życiorys Adama Brzezińskiego, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Adam Brzeziński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Życiorys Adama Brzezińskiego (117.54 kB)