Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przydział obligacji serii D

Nr ESPI 11/2013, 12 wrzesień 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 września 2013 roku podjął uchwałę nr 01/09/2013 w sprawie przydziału obligacji serii D.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Emitent dokonał przydziału 6.500 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każda o łącznej wartości nominalnej 6.500.000 zł (słownie: Sześć milionów pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”) i cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Pozostałe informacje dotyczące Obligacji:

 1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają one formy dokumentu;
 2. Obligacje serii D wemitowane zostały jako niezabezpieczone, z zastrzeżeniem, iż po ustanowieniu zabezpieczeń, o których mowa poniżej będą one obligacjami zabezpieczonymi.

  Zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii D w przeciągu 30 dni od daty emisji Obligacji spółka 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429606, złoży we właściwym sądzie wieczystoksięgowym oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na nieruchomości lokalowej o numerze A2102 zlokalizowanej w Warszawie, w dzielnicy Wola, ul. Grzybowska 61. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej założona jest Księga Wieczysta nr WA4M/00424829/0 prowadzona przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa. Wartość rynkowa prawa własności powyższej nieruchomości zostały wycenione przez ESTIM Consulting – Rudniccy sp.j. na dzień 1 sierpnia 2013 na kwotę 4.013.000 zł (słownie: cztery miliony trzynaście tysięcy złotych). Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział we własności lokalu niezamieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych oznaczonych numerami 56 i 57 oraz komórki lokatorskiej nr 28. Wartość udziału w garażu podziemnym z prawem do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc postojowych wynosi 103.000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych). Emitent zawarł umowę z administratorem hipoteki - EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.

  Jednocześnie w terminie 7 dni od daty emisji Obligacji spółka prawa cypryjskiego będąca akcjonariuszem Emitenta - W Investment Limited z siedzibą w Larnace zawrze umowę zastawu rejestrowego na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z administratorem zastawu rejestrowego - EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym Emitent zawarł umowę o administrowanie zastawem rejestrowym.

  Zgodnie z umową zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia stanowić będzie kwota 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych), przy czym przedmiotem zastawu będą: akcje spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („TPH SA”) wprowadzone na Alternatywny System Obrotu NewConnect, których liczba zostanie obliczona według następującego wzoru:

  L1 = 3 * (Wartość Obligacji - Wartość Hipoteki)
  Cena Akcji

  L - całkowita liczba akcji TPH SA stanowiąca przedmiot zastawu rejestrowego,
  Wartość Obligacji - nominalna wartość objętych przez obligatariuszy,
  Wartość Hipoteki - wartość hipoteki, o której mowa powyżej,
  Cena Akcji - cena akcji TPH SA na zamknięciu sesji giełdowej z dnia emisji Obligacji.

 3. Obligacje nie mają charakteru obligacji zamiennych na akcje;
 4. Obligacje są obligacjami odsetkowymi;
 5. Obligacje są obligacjami jednorocznymi;
 6. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 11% w skali roku, wypłacane kwartalnie.
 7. Cel emisji obligacji Serii D nie zostaje określony w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach;
 8. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
 9. Obligacje były oferowane w drodze niepublicznego proponowania, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. do mniej niż 150 inwestorów;
 10. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej za każdą Obligację w dniu 10 września 2014 roku. W dacie wykupu, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty należności głównej. Wraz z należnością główną Emitent wypłaci również odsetki za ostatni okres odsetkowy.Dniem Ustalenia Praw do Należności Głównej będzie 02 września 2014 roku. Z chwilą wykupu Obligacje ulegną umorzeniu.

  Jednocześnie Emitent zobowiązuje się dokonać zapłaty odsetek za Obligacje. Odsetki będą płatne w terminach określonych w warunkach emisji Obligacji. W dniu płatności odsetek, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty odsetek. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Dniem Płatności Odsetek będzie pierwszy Dzień Roboczy przypadający po pierwotnym Dniu Płatności Odsetek. Dni ustalenia praw do odsetek określone są w warunkach emisji Obligacji.

 11. Obligacje zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego na rynku Catalyst;
 12. Obligacje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

Ponadto Emitent informuje, iż

 • Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na poziomie skonsolidowanym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła: 178 289 tys. złotych. Wartość zobowiązań długoterminowych wynosiła 82 238 tys. złotych, natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła 96 051 tys. złotych;
 • Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień  wykupu Obligacji wynosi 205 926 tys. złotych. Przewidywana wartość zobowiązań długoterminowych wynosi 193 404 tys. złotych, natomiast przewidywana wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi 12 522 tys. złotych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu