Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykup obligacji serii C

Nr ESPI 10/2013, 02 wrzesień 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 września 2013 Emitent dokonał wykupu 6.000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”).

Wykup Obligacji nastąpił zgodnie z warunkami emisji Obligacji określonymi uchwałą Zarządu nr 01/08/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, zmienionej uchwałą Zarządu nr 01/10/2012 z dnia 18 października 2012 roku tj. poprzez zapłatę przez Emitenta ceny nominalnej Obligacji w łącznej kwocie 6.000.000 zł (sześciu milionów złotych) wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu