Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Nr ESPI 9/2013, 20 sierpień 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 roku powziął wiadomość, iż w dniu 8 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zastawu rejestrowego na udziałach w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należących do spółki zależnej od Emitenta – Brinando Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej, na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 43.500.000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Udziały obciążone zastawem rejestrowym stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o., reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie obciążone udziały stanowią własność spółki Brinando Investments Limited będącej spółką zależną od Emitenta.

Przedmiot zastawu rejestrowego stanowi długoterminową lokatę kapitałową Brinando Investments Limited o wartości bilansowej w księgach rachunkowych wynoszącej 73.505.151 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Zastaw rejestrowy, o którym mowa powyżej ustanowiony został jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych do kwoty 29.000.000 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów złotych), który to kredyt udzielony został spółce zależnej od Emitenta - Platinum Project I Sp. z o.o. przez Bank na podstawie umowy kredytowej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 4/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku.

Wartość aktywów, które zostaną obciążone zastawem rejestrowym przekracza wartość 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania obciążonych aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Spółka Brinando Investments Limited poddała się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe w zakresie roszczeń Banku wynikających z przedmiotowej umowy zastawu rejestrowego. W oparciu o powyższe oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny celem prowadzenia przeciwko Spółce Zależnej egzekucji z przedmiotu zastawu rejestrowego do kwoty: 43.500.000,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Bank może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi powiązania nie występują.

Jednocześnie Emitent informuje, iż dokonanie prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego, o którym mowa powyżej stanowi warunek rozwiązujący określony w umowie zastawu zwykłego na udziałach w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 5/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu