Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Nr ESPI 7/2013, 06 sierpień 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość, iż w dniu 5 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie dokonał wpisu hipoteki łącznej do kwoty 43.500.000 zł (słownie: czterdziestu trzech milionów pięciuset tysięcy złotych) na rzecz z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 („Bank”), na prawach przysługujących spółce zależnej od Emitenta tj. Platinum Project I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym na:

  1. udziale wynoszącym 444310/932272 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym 117/2 z obrębu 1-02-14 położoną w Warszawie, przy ul. Naruszewicza 27, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00297217/3 ,
  2. udziale wynoszącym 57/92 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny – garaż podziemny, położony w Warszawie, przy ul. Naruszewicza 27, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00499435/3,

Zmiana wysokości udziału na jakim została ustanowiona hipoteka w stosunku do złożonego wobec Banku oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, o którym Emitent informował w raporcie ESPI 5/2013 z dnia 23 lipca 2013 jest spowodowana wyodrębnieniem i sprzedażą jednego lokalu mieszkalnego wraz z garażem podziemnym.

Hipoteka łączna, o której mowa powyżej ustanowiona została jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych do kwoty 29.000.000 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów złotych), który to kredyt udzielony został Platinum Project I Sp. z o.o. przez Bank na podstawie umowy, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 4/2013 („Umowa Kredytu”).

Powyższa hipoteka współobciążać będzie jako hipoteka łączna nieruchomość i udział w nieruchomości należące do spółki 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu kredytu udzielonego Platinum Project I Sp. z o.o. przez Bank na podstawie Umowy Kredytu, która to wierzytelność obejmuje spłatę kredytu, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, odsetek z tytułu zadłużenia przeterminowanego, prowizji i opłat oraz innych należności ubocznych, w tym: kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, kosztów wycen nieruchomości oraz innych składników majątkowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności Banku, kosztów monitorowania realizacji kredytowanej Inwestycji, kosztów zastępczego wykonania obowiązków Platinum Project I Sp. z o.o. przez Bank, kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, kosztów ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń kredytu, odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

Przedmiot hipoteki zgodnie z księgami rachunkowymi posiada łączną wartość 40.714.517,66 zł (słownie: czterdziestu milionów siedmiuset czternastu tysięcy pięciuset siedemnastu złotych 66/100)

Wartość aktywów, które zostaną obciążone hipoteką przekracza wartość 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania obciążonych aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi powiązania nie występują.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu