Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2013 r.

Nr ESPI 6/2013, 02 sierpień 2013

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, wybierając ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16/15, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

Emitent nie korzystał uprzednio z usług ADVANTIM Sp. z o.o.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu