Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Nr ESPI 4/2013, 23 lipiec 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 roku spółka zależna od Emitenta, Platinum Project I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kredytobiorca”) zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 („Bank”), umowę kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych do kwoty 29.000.000 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów złotych).

Zgodnie z zawartą umową kredytową środki pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane w następujący sposób:

 1. Środki do kwoty 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczone zostaną na:
  • Spłatę kredytu inwestycyjnego do kwoty 26.000.000 zł, udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na podstawie umowy nr KRI\1089133 z dnia 20 grudnia 2010 roku,
  • Spłatę kredytu inwestycyjnego do kwoty 9.000.000 zł, udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na podstawie umowy nr KRI\12B22A5 z dnia 27 września 2019 roku,
 2. Środki do kwoty 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) przeznaczone zostaną na:
  • Finansowanie celów statutowych Kredytobiorcy,
  • Zapłatę prowizji na rzecz Banku z tytułu udzielenia przedmiotowego kredytu,
  • Opłatę z tytułu objęcia Kredytobiorcy grupowym ubezpieczeniem ochrony prawnej dla klientów Banku.

Całkowita spłata przedmiotowego kredytu winna nastąpić do dnia 20 grudnia 2015 roku i dokonywana będzie w pięciu półrocznych ratach:

 1. do 20 grudnia 2013 roku - 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 2. do 20 czerwca 2014 roku - 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
 3. do 20 grudnia 2014 roku - 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 4. do 20 czerwca 2015 roku - 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 5. do 20 grudnia 2015 roku - 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową w stosunku rocznym, ustalaną jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku wynoszącej w okresie obowiązywania umowy 3,75 %.

Prowizja należna Bankowi za udzielenie kredytu wynosi 0,25 % kwoty kredytu.

Przedmiotowa umowa przewiduje następujące zabezpieczenia kredytu:

 1. Hipoteka łączna do kwoty 43.500.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z umowy kredytu, ustanowiona na rzecz Banku na:
  • przysługującym Kredytobiorcy udziale w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. Naruszewicza 27, stanowiącej działkę nr ew. 117/2, obręb 1-02-14, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00297217/3,
  • części ułamkowej nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż podziemny położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499435/3, odpowiadającej udziałowi, jaki przysługuje Kredytobiorcy we współwłasności tej nieruchomości,
  • części ułamkowej nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż podziemny położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499435/3, odpowiadającej udziałowi, jaki przysługuje spółce 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współwłasności tej nieruchomości,
  • nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 1 będący własnością spółki 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położony w budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00499015/3,
  z pierwszeństwem następującym bezpośrednio po hipotekach łącznych do kwoty 39 000 000,00 zł oraz 13 500 000,00 zł wpisanych w ww. księgach wieczystych na rzecz Banku (z zastrzeżeniem, że hipoteka niniejsza winna zostać przeniesiona na 1-sze miejsce w razie wygaśnięcia hipoteki umownej łącznej do kwoty 39 000 000,00 zł ustanowionej na rzecz Banku na zabezpieczenie kredytu udzielonego Kredytobiorcy na podstawie umowy nr KRI\1089133 z dnia 20.12.2010 r.),
 2. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego,
 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Kredytobiorcy,
 4. Przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów zawartych i zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami lokali i miejsc postojowych zrealizowanych w ramach inwestycji stanowiącej budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie,
 5. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku przy ul. Naruszewicza 27 w Warszawie, w tym lokalu niemieszkalnego opisanego w pkt. 1 podpunkt d) powyżej, od ognia i innych zdarzeń losowych z zakładem ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank na kwotę nie niższą niż kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu,
 6. Zastaw na 100% udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy ustanowiony w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego,
 7. Zastaw rejestrowy na 100% udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy.

Przedmiotowa umowa nie zawiera innych postanowień, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu oraz nie zawiera postanowień umożliwiających naliczanie kar umownych.

Wartość przedmiotu umowy przekracza wartość 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w wykonaniu zawartej w dniu 23 lipca 2013 roku pomiędzy Kredytobiorcą, a Bankiem umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych do kwoty 29.000.000 zł, o której mowa powyżej, w dniu 23 lipca 2013 roku Kredytobiorca:

 1. podpisał weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, na podstawie której Bank ma prawo, w razie niedotrzymania terminów spłaty wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowy, wypełnić ten weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu Kredytobiorcy wobec Banku z tego tytułu łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami,
 2. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na podstawie którego to oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty 43.500.000 zł oraz może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 20 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu