Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Nr ESPI 3/2013, 02 lipiec 2013

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

  • Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2013 roku – 22 sierpnia 2013 (czwartek)
  • Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2013 (QSr) – 8 listopada 2013 (piątek)

Zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu