Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nr ESPI 1/2013, 19 czerwiec 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał uchwały nr 669/2013, 670/2013 i 671/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 18 czerwca 2013 roku.

W uchwale nr 669/2013 Zarząd GPW postanowił na wniosek Emitenta wykluczyć z dniem 25 czerwca 2013 roku akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a także postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do dnia 24 czerwca 2013 roku (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

W uchwale nr 670/2013 Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 25 czerwca 2013 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii A,
  2. 200.000 akcji (dwieście tysięcy) serii B,
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii D,
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E.

W uchwale nr 671/2013 Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 czerwca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

  1. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii A,
  2. 200.000 akcji (dwieście tysięcy) serii B,
  3. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
  4. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii D,
  5. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E.

Jednocześnie w uchwale nr 671/2013 Zarząd GPW postanowił notować akcje Emitenta w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PPG” i oznaczeniem „PPG”.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu