Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Nr ESPI 4/2013, 29 maj 2013

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2013 r. od W Investments Limited (WIL) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów („Zawiadomienie”) w Spółce. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 5% nastąpiła na skutek zdarzeń przedstawionych w pkt. I poniżej:

I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.

Raportem EBI nr 23/2013 z dnia 7 maja 2013 roku zarząd Spółki poinformował, że powziął wiadomość, iż wpisem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.151.275,10 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 21.512.751 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Przed podwyższeniem ogólna liczba głosów w Spółce wynosiła 619.034.378, natomiast po podwyższeniu ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 640.547.129 sztuk.

W wyniku wyżej wskazanej rejestracji podwyższenia udział WIL w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 31,8803% do 30,8096%, co nie rodziło po stronie WIL obowiązku notyfikacyjnego.

Dnia 29 maja 2013 roku WIL zawarła umowę sprzedaży 32.000.000 (słownie: trzydziestu dwóch milionów) akcji Spółki, w wyniku czego udział WIL w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się z 30,8096% do 25,8139%, to jest o 4,9957%.

Łącznie, w wyniku zdarzeń opisanych powyżej, udział WIL w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 5%.

II. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży akcji z dnia 29 maja 2013 roku WIL posiadała 197.350.234 akcje Spółki, stanowiące 30,8096% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 197.350.234 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,8096% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie WIL posiada 165.350.234 akcje Spółki, stanowiących 25,8139% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 165.350.234 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,8139% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IV. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

WIL informuję, iż nie istnieją podmioty zależne od WIL, które posiadają akcje Spółki.

V. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

WIL oświadcza, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu