Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie

Nr ESPI 1/2013, 05 kwiecień 2013

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 5 kwietnia 2013 r. od Piotra Wiśniewskiego Zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów („Zawiadomienie”) w Spółce.

Piotr Wiśniewski w Zawiadomieniu, o którym mowa powyżej wskazuje, iż posiada status podmiotu dominującego wobec spółki pod firmą „W Investments Holdings Limited”, zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 275589, z siedzibą pod adresem: Ermou, 32-34 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Republika Cypryjska (dalej jako „WIH”). Stosunek dominacji wobec WIH wynika z faktu, iż bezpośrednio Pan Wiśniewski posiada 100% udziałów WIH. Dodatkowo pełni funkcję członka zarządu (ang. Director) WIH.

W dniu 5 kwietnia 2013 roku WIH uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 ust. 14 lit. c) Ustawy wobec spółki pod firmą „Internet Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, (00-838 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000045531 (dalej jako „IGroup”). Uzyskanie przez WIH statusu podmiotu dominującego wobec IGroup nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2013 roku w wyniku powołania Pani Małgorzaty Walczak - wiceprezesa zarządu IGroup - do pełnienia funkcji członka zarządu (ang. Director) WIH.

W wyniku w/w powołania wszyscy członkowie zarządu IGroup – to jest Pan Piotr Wiśniewski oraz Pani Małgorzata Walczak - stali się jednocześnie członkami zarządu WIH.

IGroup jest podmiotem dominującym wobec spółki W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, (00-838 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000309888 (dalej jako: „WISA”), posiadającym 93,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu WISA.

WISA jest podmiotem dominującym wobec spółki pod firmą „W Investments Limited”, zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 218626, z siedzibą pod adresem: Ermou, 32-34 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Republika Cypryjska („WILTD”), posiadającym 100% udziałów WILTD.

WILTD posiada bezpośrednio 197.350.234 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Spółki.

Przed uzyskaniem przez WIH statusu podmiotu dominującego wobec IGroup Pan Wiśniewski nie posiadał akcji Spółki.

Aktualnie Pan Wiśniewski posiada pośrednio 197.350.234 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 31,88% (słownie: trzydzieści jeden procent i 88/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 197.350.234 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,88% (słownie: trzydzieści jeden procent i 88/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Wiśniewski poinformował w Zawiadomieniu, iż nie wyklucza, w celach inwestycyjnych, możliwości dalszego zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego Zawiadomienia.

Pan Wiśniewski poinformował, iż WILTD jest jedynym podmiotem pośrednio zależnym od niego, który posiada akcje Spółki.

Pan Wiśniewski oświadczył w Zawiadomieniu, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu