Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 6/2012, 11 lipiec 2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2012 r. na godz. 17:00. NWZ odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza w Warszawie Andrzeja Korewickiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (00-379 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Wszystkie materiały związane z NWZ Platinum Properties Group S.A znajdują się na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.

Jednocześnie Zarząd Platinum Properties Group S.A., informuje że zwołanie NWZ podyktowane jest koniecznością ponownego podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E. Z uwagi na niezakończony proces zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego złożonego w związku z zamiarem przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki uchwały podjęte na NWZ w dniu 16 lutego 2012 r. zgodnie z przepisem 431 § 4 k.s.h. tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z kontynuowaniem procesu konieczne jest podjęcie uchwał o tożsamej treści.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu

Pobierz dokument Ogloszenie o zwołaniu NWZ 06.08.2012 (975.57 kB)
Pobierz dokument Informacja o liczbie akcji i głowsów NWZ 06.08.2012 (155.31 kB)
Pobierz dokument Projekty ustaw NWZ 06.08.2012 (1351.43 kB)
Pobierz dokument Formularz pełnomocnictwa NWZ 06.08.2012 (123.36 kB)
Pobierz dokument Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZ 06.08.2012 (294.97 kB)
Pobierz dokument Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii E NWZ 06.08.2012 (291.35 kB)