Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza

Nr ESPI 6/2011, 04 marzec 2011

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 marca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza - spółki W Investments LTD zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. w związku ze zbyciem akcji Emitenta w drodze transakcji z dnia 4 marca 2011 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji W Investments LTD posiadała 199.869.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 98,96% w kapitale zakładowym i dawało 98,96% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.

Obecnie W Investments LTD posiada 191.769.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 94,95% w kapitale zakładowym i daje 94,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.


Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu