Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2020.06.18 ESPI 4/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku Pobierz plik (42.73 kB)
2. 2020.06.18 ESPI 3/2020 Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. Pobierz plik (40.32 kB)
3. 2020.06.18 ESPI 2/2020 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki Pobierz plik (40.67 kB)Pobierz plik (188.27 kB)
4. 2020.06.18 ESPI 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Pobierz plik (47.2 kB)
5. 2019.10.02 ESPI 12/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku Pobierz plik (245.75 kB)Pobierz plik (188.61 kB)
6. 2019.08.12 ESPI 19/2019 Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
7. 2019.07.31 ESPI 18/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
8. 2019.07.31 ESPI 17/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
9. 2019.06.28 ESPI 16/2019 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
10. 2019.05.30 ESPI 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku. Pobierz plik (247.4 kB)Pobierz plik (197.8 kB)
11. 2019.05.17 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 Pobierz plik (1160.85 kB)Pobierz plik (1027.98 kB)Pobierz plik (1030.63 kB)Pobierz plik (89.28 kB)
12. 2019.05.07 ESPI 11/2019 Zmiana w strukturze akcjonariatu
13. 2019.04.01 ESPI 8/2019 Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego
14. 2019.01.22 ESPI 3/2019 Pośrednie zmiany w strukturze akcjonariatu
15. 2018.06.28 ESPI 5/2018 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku Pobierz plik (107.79 kB)
16. 2018.06.28 ESPI 4/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
17. 2018.05.30 ESPI 3/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku Pobierz plik (246.38 kB)
18. 2018.03.29 ESPI 2/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku Pobierz plik (73.44 kB)
19. 2018.02.15 ESPI 1/2018 K Korekta raportu ESPI 1/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Pobierz plik (112.45 kB)
20. 2018.02.15 ESPI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Pobierz plik (66.73 kB)
21. 2017.09.14 ESPI 9/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku Pobierz plik (65.21 kB)Pobierz plik (925.98 kB)
22. 2017.09.14 ESPI 8/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej IBSM S.A. Pobierz plik (167.74 kB)
23. 2017.09.13 ESPI 7/2017 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Pobierz plik (61.35 kB)
24. 2017.05.22 ESPI 2/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A.
25. 2017.05.08 ESPI Korekta raportu ESPI 1/2017 - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku Pobierz plik (94.52 kB)
26. 2017.01.30 ESPI 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
27. 2016.09.01 ESPI 17/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2016 r. Pobierz plik (310.65 kB)Pobierz plik (259.25 kB)Pobierz plik (195.8 kB)Pobierz plik (264.11 kB)Pobierz plik (265.52 kB)Pobierz plik (315.41 kB)Pobierz plik (315.59 kB)
28. 2016.08.08 ESPI16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
29. 2016.06.07 ESPI 15/2016 Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
30. 2016.05.31 ESPI 14/2016 Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji oraz powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
31. 2016.05.31 ESPI 13/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r. Pobierz plik (169.64 kB)
32. 2016.05.31 ESPI 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2016 roku Pobierz plik (60.38 kB)
33. 2016.05.05 ESPI 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2016 r. Pobierz plik (1425.8 kB)Pobierz plik (1409.39 kB)Pobierz plik (69.27 kB)Pobierz plik (262.19 kB)Pobierz plik (92.9 kB)Pobierz plik (91.18 kB)Pobierz plik (122.05 kB)Pobierz plik (1299.45 kB)
34. 2016.05.05 ESPI 10/2016 Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.
35. 2016.04.27 ESPI 9/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (57.65 kB)
36. 2016.04.01 ESPI 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2016 r. Pobierz plik (1521.96 kB)Pobierz plik (1521.71 kB)Pobierz plik (68.95 kB)Pobierz plik (261.34 kB)Pobierz plik (92.79 kB)Pobierz plik (91.09 kB)Pobierz plik (121.05 kB)Pobierz plik (1377.73 kB)
37. 2016.03.16 ESPI 7/2016 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 16 marca 2016 roku
38. 2016.03.16 ESPI 6/2016 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
39. 2016.03.08 ESPI 5/2016 Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe IBSM S.A. za rok 2015
40. 2016.02.29 ESPI 4/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (175.23 kB)
41. 2016.02.17 ESPI 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
42. 2016.02.05 ESPI 2/2016 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
43. 2016.01.07 ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
44. 2015.12.29 ESPI 49/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej i kompensata wierzytelności
45. 2015.12.29 ESPI 48/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
46. 2015.12.29 ESPI 47/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
47. 2015.12.23 ESPI 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
48. 2015.11.27 ESPI 45/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
49. 2015.11.05 ESPI 44/2015 Informacja poufna
50. 2015.10.29 ESPI 43/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
51. 2015.10.16 ESPI 42/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
52. 2015.10.16 ESPI 41/2015 Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 października 2015 r.
53. 2015.10.16 ESPI 40/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 października 2015 roku Pobierz plik (122.8 kB)
54. 2015.10.13 ESPI 39/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (115.15 kB)
55. 2015.10.13 ESPI 38/2015 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
56. 2015.10.09 ESPI 37/2015 Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
57. 2015.10.08 ESPI 36/2015 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
58. 2015.10.06 ESPI 35/2015 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą scalenia akcji Spółki
59. 2015.09.30 ESPI 34/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2015 r. Pobierz plik (97.09 kB)
60. 2015.09.30 ESPI 33/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2015 roku Pobierz plik (67.29 kB)
61. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2015
62. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (115.16 kB)
63. 2015.09.16 ESPI 31/2015 Zawiadomienie o udzielonych pełnomocnictwach
64. 2015.09.16 ESPI 30/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2015 r. Pobierz plik (87.54 kB)
65. 2015.09.16 ESPI 29/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2015 roku Pobierz plik (63.96 kB)
66. 2015.09.02 ESPI 28/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. Pobierz plik (134.4 kB)Pobierz plik (70.6 kB)Pobierz plik (64.18 kB)Pobierz plik (122.07 kB)Pobierz plik (122.59 kB)Pobierz plik (94.72 kB)Pobierz plik (92.1 kB)
67. 2015.08.25 ESPI 27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
68. 2015.08.20 ESPI 26/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2015 r. Pobierz plik (135.38 kB)Pobierz plik (63.31 kB)Pobierz plik (238.22 kB)Pobierz plik (95.09 kB)Pobierz plik (92.39 kB)Pobierz plik (310.88 kB)Pobierz plik (313.4 kB)
69. 2015.08.19 ESPI 25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Pobierz plik (63.18 kB)
70. 2015.08.19 ESPI 24/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (217.4 kB)
71. 2015.08.04 ESPI 23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za I półrocze 2015 r.
72. 2015.07.21 ESPI 22/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (152.2 kB)Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (136.39 kB)Pobierz plik (63.29 kB)Pobierz plik (168.57 kB)Pobierz plik (168.96 kB)Pobierz plik (94.13 kB)Pobierz plik (92.11 kB)
73. 2015.07.17 ESPI 21/2015 Uzupełninie informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok Pobierz plik (120.28 kB)
74. 2015.05.06 ESPI 20/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (116.51 kB)
75. 2015.05.06 ESPI 19/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (116.51 kB)
76. 2015.04.22 ESPI 18/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (164 kB)
77. 2015.04.22 ESPI 17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.76 kB)
78. 2015.04.01 ESPI 16/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku. Pobierz plik (188.54 kB)
79. 2015.04.01 ESPI 15/2015 Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 kwietnia 2015 r.
80. 2015.04.01 ESPI 14/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.63 kB)
81. 2015.03.25 ESPI 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (141.39 kB)Pobierz plik (316.45 kB)Pobierz plik (119.8 kB)Pobierz plik (67.61 kB)Pobierz plik (373.82 kB)Pobierz plik (90.64 kB)Pobierz plik (361.33 kB)Pobierz plik (92.61 kB)
82. 2015.03.23 ESPI 12/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
83. 2015.03.18 ESPI 11/2015 Zarządzenie dalszej przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2015 r.
84. 2015.03.18 ESPI 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2015 roku Pobierz plik (63.06 kB)
85. 2015.03.17 ESPI 9/2015 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
86. 2015.03.04 ESPI 8/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. Pobierz plik (119.53 kB)Pobierz plik (119.21 kB)
87. 2015.03.04 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2015 roku Pobierz plik (63.01 kB)
88. 2015.02.05 ESPI 6/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2015 r. Pobierz plik (137.93 kB)Pobierz plik (66.49 kB)Pobierz plik (235.51 kB)Pobierz plik (119.67 kB)Pobierz plik (102.92 kB)Pobierz plik (93.02 kB)Pobierz plik (102.66 kB)Pobierz plik (91.37 kB)
89. 2015.01.30 ESPI 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
90. 2015.01.30 ESPI 4/2015 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (138.05 kB)
91. 2015.01.22 ESPI 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
92. 2015.01.13 ESPI 2/2015 Zmiana adresu Emitenta
93. 2015.01.09 ESPI 1/2015 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta
94. 2014.11.28 ESPI 44/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ofercie
95. 2014.11.10 ESPI 43/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
96. 2014.10.29 ESPI 42/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
97. 2014.10.09 ESPI 41/2014 Zmiana w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
98. 2014.09.26 ESPI 40/2014 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
99. 2014.09.10 ESPI 39/2014 Wykup obligacji serii D
100. 2014.08.14 ESPI 38/2014 Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
101. 2014.08.08 ESPI 37/2014 Przedterminowa spłata kredytu przez spółkę zależną od Emitenta
102. 2014.07.18 ESPI 36/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2014 r.
103. 2014.07.16 ESPI 35/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (112.67 kB)
104. 2014.06.17 ESPI 34/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
105. 2014.06.04 ESPI 33/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie
106. 2014.06.04 ESPI 32/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
107. 2014.05.21 ESPI 31/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 r. Pobierz plik (341.11 kB)
108. 2014.05.21 ESPI 30/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2014 roku Pobierz plik (63.37 kB)
109. 2014.05.05 ESPI 29/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
110. 2014.04.24 ESPI 28/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r. Pobierz plik (239.41 kB)Pobierz plik (239.43 kB)Pobierz plik (119.64 kB)Pobierz plik (327.94 kB)Pobierz plik (327.7 kB)Pobierz plik (162.04 kB)Pobierz plik (164.59 kB)
111. 2014.04.17 ESPI 27/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
112. 2014.04.15 ESPI 26/2014 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynku biurowego w Poznaniu
113. 2014.04.08 ESPI 25/2014 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
114. 2014.04.08 ESPI 24/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
115. 2014.03.31 ESPI 23/2014 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
116. 2014.03.27 ESPI 22/2014 Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki
117. 2014.03.26 ESPI 21/2014 Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
118. 2014.03.25 ESPI 20/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (147.38 kB)
119. 2014.03.24 ESPI 19/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (147.38 kB)
120. 2014.03.04 ESPI 18/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
121. 2014.03.04 ESPI 17/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2014 roku Pobierz plik (159.83 kB)
122. 2014.03.04 ESPI 16/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (217.51 kB)
123. 2014.03.03 ESPI 15/2014 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
124. 2014.02.27 ESPI 14/2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F Emitenta
125. 2014.02.14 ESPI 13/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
126. 2014.02.05 ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r. Pobierz plik (290.25 kB)Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (211.93 kB)Pobierz plik (119.7 kB)Pobierz plik (248.93 kB)Pobierz plik (378.39 kB)Pobierz plik (164.74 kB)Pobierz plik (166.53 kB)
127. 2014.02.03 ESPI 11/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie
128. 2014.02.03 ESPI 10/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
129. 2014.01.31 ESPI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
130. 2014.01.24 ESPI 8/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
131. 2014.01.21 ESPI 7/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
132. 2014.01.21 ESPI 6/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (1776.59 kB)
133. 2014.01.17 ESPI 5/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
134. 2014.01.17 ESPI 4/2014 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku
135. 2014.01.16 ESPI 3/2014 Zawarcie umów objęcia akcji serii F
136. 2014.01.15 ESPI 2/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
137. 2014.01.15 ESPI 1/2014 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. w ramach kapitału docelowego.
138. 2013.12.23 ESPI 18/2013 Nowe warunki zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu
139. 2013.11.25 ESPI 17/2013 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
140. 2013.11.05 ESPI 16/2013 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
141. 2013.10.28 ESPI 15/2013 Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D
142. 2013.10.25 ESPI 14/2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D
143. 2013.10.15 ESPI 13/2013 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (117.54 kB)
144. 2013.10.10 ESPI 12/2013 Zatwierdzenie projektu planirowki
145. 2013.09.12 ESPI 11/2013 Przydział obligacji serii D
146. 2013.09.02 ESPI 10/2013 Wykup obligacji serii C
147. 2013.08.20 ESPI 9/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
148. 2013.08.09 ESPI 8/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D
149. 2013.08.06 ESPI 7/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
150. 2013.08.02 ESPI 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2013 r.
151. 2013.07.23 ESPI 5/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
152. 2013.07.23 ESPI 4/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
153. 2013.07.02 ESPI 3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
154. 2013.06.21 ESPI 2/2013 Komunikat działu operacyjnego KDPW
155. 2013.06.19 ESPI 1/2013 Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
156. 2013.05.29 ESPI 5/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
157. 2013.05.29 ESPI 4/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
158. 2013.05.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2013 r. Pobierz plik (231.05 kB)
159. 2013.04.18 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
160. 2013.04.05 ESPI 1/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
161. 2012.08.07 ESPI 7/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 06.08.2012 r. Pobierz plik (233.02 kB)
162. 2012.07.11 ESPI 6/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (975.57 kB)Pobierz plik (155.31 kB)Pobierz plik (1351.43 kB)Pobierz plik (123.36 kB)Pobierz plik (294.97 kB)Pobierz plik (291.35 kB)
163. 2012.06.28 ESPI 5/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2012 r. Pobierz plik (266.12 kB)
164. 2012.06.01 ESPI 4/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (38.44 kB)Pobierz plik (18.58 kB)Pobierz plik (64.8 kB)Pobierz plik (23.05 kB)Pobierz plik (73.4 kB)
165. 2012.02.17 ESPI 3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2012 r. Pobierz plik (17.5 kB)
166. 2012.01.31 ESPI 22/2011 Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011
167. 2012.01.20 ESPI 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (382.44 kB)Pobierz plik (542.61 kB)Pobierz plik (72.75 kB)Pobierz plik (33.08 kB)Pobierz plik (40.65 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (28.19 kB)
168. 2012.01.06 ESPI 1/2012 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
169. 2011.12.29 ESPI 22/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
170. 2011.12.14 ESPI 21/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
171. 2011.10.01 ESPI 20/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
172. 2011.09.13 ESPI 19/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
173. 2011.08.18 ESPI 18/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
174. 2011.08.18 ESPI 17/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
175. 2011.08.18 ESPI 16/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
176. 2011.08.12 ESPI 15/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
177. 2011.08.05 ESPI 14/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
178. 2011.06.30 ESPI 13/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 r. Pobierz plik (267.26 kB)
179. 2011.06.15 ESPI 12/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
180. 2011.06.15 ESPI 11/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
181. 2011.06.03 ESPI 10/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2011 r. Pobierz plik (231.33 kB)Pobierz plik (338.87 kB)Pobierz plik (87.37 kB)Pobierz plik (72.01 kB)Pobierz plik (284.46 kB)Pobierz plik (139.43 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
182. 2011.03.25 ESPI 9/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
183. 2011.03.18 ESPI 8/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
184. 2011.03.11 ESPI 7/2011 Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną
185. 2011.03.04 ESPI 6/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
186. 2011.03.04 ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
187. 2011.02.02 ESPI 4/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
188. 2011.01.18 ESPI 3/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18.01.2011 r. (po przerwie w obradach) Pobierz plik (267.75 kB)
189. 2011.01.07 ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.ES
190. 2011.01.04 ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
191. 2010.12.23 ESPI 7/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.12.2010 r. Pobierz plik (267.05 kB)
192. 2010.12.22 ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.1 kB)
193. 2010.12.22 ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.13 kB)
194. 2010.11.27 ESPI 4/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r. Pobierz plik (78.24 kB)Pobierz plik (37.27 kB)Pobierz plik (71.82 kB)Pobierz plik (64.04 kB)
195. 2010.06.30 ESPI 3/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2010 r. Pobierz plik (153.36 kB)
196. 2010.06.02 ESPI 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2010 r. Pobierz plik (61.29 kB)Pobierz plik (262.87 kB)Pobierz plik (22.83 kB)Pobierz plik (311.4 kB)
197. 2010.01.28 ESPI 1/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (187.6 kB)
198. 2009.10.14 ESPI 1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI Pobierz plik (114.86 kB)