Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacje finansowe

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) 2010 2011 2012 2013
I. Przychody ogółem 8 519 64 901 44 306 178 744
II. Zysk (strata) ze sprzedaży -454 -4 636 -6 545 -5 112
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -537 51 137 10 121 50 787
IV. Zysk (strata) brutto 1 822 45 947 17 169 55 753
V. Zysk (strata) netto 2 311 37 109 13 307 39 474
VI. EBITDA 5 988 52 155 13 293 50 757

 

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) 2010 2011 2012 2013
I. Kapitał własny 34 989 352 404 330 719 367 692
II. Należności długoterminowe 0 2 339 0 0
III. Należności krótkoterminowe 24 801 9 445 49 351 33 972
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 153 5 228 6 743 2 728
V. Zobowiązania długoterminowe 59 282 134 016 163 387 185 388
VI. Zobowiązania krótkoterminowe 248 355 * 17 042 161 712 69 663

* wysoka wartość zobowiązań krótkoterminowych wynika z zakupu w dniu 31 grudnia 2010 r. na terenie Federacji Rosyjskiej spółki Svetly Dali. Spłata zobowiązań wynikająca z ww. transakcji nastąpiła w I poł. 2011 r.